Prelegenci 2017

dr. hab. inż. Artur Paździor, prof. PL

Prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Paździor jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Studia magisterskie ukończył w czerwcu 2002 roku. Od samego początku jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół metod wyceny oraz czynników wartości przedsiębiorstwa. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych otrzymał w 2006 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na podstawie rozprawy „Struktura kapitału a wartość rynkowa spółek z indeksu WIG20”. Równolegle z karierą naukową Artur Paździor wykorzystywał aspekty teoretyczne w działalności praktycznej. W latach 2002-2016 opracował blisko sto raportów z wyceny wartości przedsiębiorstwa, studiów wykonalności, projektów controllingowych i restrukturyzacyjnych, analiz ekonomiczno-finansowych, ekspertyz i opinii na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw i JST, itp.

Od 2012 roku prof. Artur Paździor jest Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie. Zasiada także w Zarządzie Krajowym PTE, zaś od 2015 roku jest członkiem Rady Programowej Towarzystwa.

W czerwcu 2015 r. w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego z ekonomii w dyscyplinie finanse. Rozprawa habilitacyjna pt. „Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych” dotyczyła problematyki szacowania wartości podmiotów gospodarczych w kontekście turbulentnych zmian wywołanych kryzysem finansowym.

Od października 2015 r. prof. Paździor pełni funkcję Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości, a od października 2016 r. jest Prodziekanem ds. Nauki Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Prof. Artur Paździor jest również prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Lublinie.