Biznes

W polskiej gospodarce szczególną rolę pełnią firmy rodzinne. Jak wskazuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zazwyczaj przybierają one formę małych i średnich przedsiębiorstw. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że nowo tworzące się przedsiębiorstwa przybierają niewielkie rozmiary. Badania wskazują również, że firmy rodzinne rzadko eksponują w relacjach biznesowych cechę rodzinności, chociaż ocena tej cechy należy do pozytywnych. Według badań przeprowadzonych przez PARP jedynie 27 % badanych podkreśla tę cechę w kontaktach biznesowych.

Istotną sprawą są unikalne kompetencje firm rodzinnych przejawiające się w procesie gospodarczym. Na uwagę zasługuje tu fakt, iż założyciele firm rodzinnych mają pełne zaufanie do swoich pracowników. To zaufanie potwierdzają więzy krwi, wyznawanie wspólnych wartości, współodpowiedzialność za nazwisko oraz markę firmy. Warto zauważyć, że członkowie rodziny są bardziej zaangażowani w pracę niż inni pracownicy. Udowodniono również, że firmy rodzinne lepiej przystosowują się do zmian w otoczeniu biznesowym, występuje w nich niski stopień formalizacji i biurokracji oraz wyznaczają sobie cele długoterminowe, co powoduje społeczną odpowiedzialność członków firm rodzinnych wobec biznesu.